Disclaimer / AVG

Privacy verklaring 2018.

Privacy verklaring Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) voor Achilles Therapie.
Gevestigd op de Bachstraat 38, 6661 CV Elst/ en op de Veritasweg 5a 6861 XM Oosterbeek.
Achilles Therapie is de bedrijfsnaam, Harry Schutte is de handelsnaam waaronder ik werk.

Met welke Persoonsgegevens ik werk.

De volgende persoonsgegevens verwerken wij doordat je een behandeling bij mij volgt of omdat je de opdrachtgever bent;

 • Voor en Achternaam
 • Adres – gegevens
 • Telefoonnummer
 • Mailadres
 • CV (indien van toepassing)
 • Verslaglegging, notities van behandelingen en of bedrijfsmassage

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij personeelsgegevens verwerken.

Ik verwerk gegevens die nodig zijn in het kader van de uitvoering van mondeling) overeenkomsten voor alle behandelingen. Deze gegevens zijn door u zelf aan  mij verstrekt.

Achilles Therapie verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • Helderheid over de opdracht en de overeenkomst m.b.t. de te volgen behandelingen.
 • Je te kunnen bellen of mailen, sms versturen indien dit nodig is om mijn dienstverlening te kunnen uitvoeren.
 • Om de behandelingen op maat te kunnen geven.
 • Het afhandelen van uw betaling.
 • verzenden van eventuele informatie, en of nieuwsbrieven.

Hoe lang ik persoonsgegevens bewaar.

Ik bewaar de persoonsgegevens niet langer dan strikt noodzakelijk is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens zijn/worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens;

 • standaard persoonsgegevens; conform fiscale bewaartermijn, 7 jaar
 • persoonsgegevens gerelateerd aan verzenden van de nieuwsbrief; zo lang als je jezelf ingeschreven wenst te blijven.
 • Digitale en papieren vastlegging en notities; uiterlijk twee jaar na beëindiging van het traject.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen.

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien en/of te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Achilles therapie, en heb je het recht op gegevens overdraagbaarheid.

Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, doorjou genoemde organisatie  te sturen. Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging vaan je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van  je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens rechtstreeks kenbaar maken bij ons. Wij willen je er ook op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link;

https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken.

Achilles therapie maakt geen gebruik van Cookies of vergelijkbare technieken.

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen.

Wij hebben passende maatregelen genomen om de bescherming van jouw gegevens te waarborgen en om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijzigingen tegen te gaan. Als je het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er zijn aanwijzingen van misbruik, neem dan rechtstreeks contact met ons op.

Delen van persoonsgegevens met derden.

Achilles therapie zal geen persoonsgegevens verstrekken met commerciële doeleinden. Wij zullen jouw gegevens uitsluitend verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jouw of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die jouw gegevens verwerken in onze opdracht ( bijvoorbeeld de accountant) sluiten wij een verwerkingsovereenkomst af om te zorgen voor een gelijk niveau vaan beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens. Achilles therapie blijft verantwoordelijk voor deze verwerking.